ETBU president resigning to accept presidency of TN university