Washington spending millions on religious shrines around the globe.