Iron men and women take on the Tri-Tyler Triathlon