He runs for the Saints and he credits his Longview coach, John King