Applewhite Ready to Make his Mark on Texas’ Offense